Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 120.

ебэрЬэге?, якш ы р ак булыр ине... Ю к, he? мине к ур к а тип йэки Ье??эн нимэ булЬа ла йэшерэ тип уйлай курмэге? та- Fbi. Мин ысынлап та бер ни эшлэй белмэйем Ьэм бер нэмэ лэ адламайым... Мин бында бер кем, бер кем менэн дэ дуд- лаша алмайым, бер кемдэн дэ яр?ам курмэйем, э мин бы- ныд есен рэйеплеме ни? Мин Ьэр кем янына асык кудел менэн барырра телэнем, лэкин Ьэр вакыт тупадлыкка, мыдкыллап келеузэргэ, мэсхэрэлэугэ тертелдем, э бит улар менэн бергэ Ьурыштар?а йереп ауыр яраланрайным — he? быны белэЬеге?... Мин хэ?ер бер кемгэ ышанмайым — белэм, эгэр мин кеслерэк булЬам, улар минед hy??e тыц- лар?ар, минэн шерлэр?эр ине, сенки бында бары кескэ ге­ нэ емет итэлэр, Ьэр к а й 1ш у? KophaFbiH тултырыу ярын Fbma карай, быныд есен иптэшенекен урлау?ан да курк- май, уныд баш каларза эше юк. 'КайЬы бер?э хатта мидэ шулай тойола: эгэр улар Колчакка элэк1тэ, Колчакка ла шулай у к хе?мэт итер?эр, унда ла бетэ кешенэн шулай ус алыр?ар кеуек, э мин улай булдыра алмайым, улай эшлэй алмайым!..

Мечик Ьэр Ьу?ен эйткэн Ьайын тэнендэ ниндэй?ер тед- he? пэр?энед йыртыла барыуын, шул ?урая барран тишек- тэн Ьу??эр?ед рэ?эттэн тыш иркен атылып сырыуын Ьи??е Ьэм шура курэ yFa рэхэт булып китте. Уныд тары, тары ЬейлэгеЬе килде, хэ?ер инде уиа Левинсондыд нисек ка- рауы бетенлэй барыбер ине.

Левинсон Мечиктыд тел тебендэге Ьу??эрен эленэн-эле кы?ыкЬынып тыдланы: «Бына Ьидэ кэрэк булйа... Ниндэй бутка бешерэ!..» — тип уйланы.

— Тукта, — тине Левинсон, ахыр сиктэ, уныд еденэ кагылып. Ьэм Мечик уныд ?ур к ар а ку??эренед у?енэ тек- лэгэнен бик асы к Ьи??е. — Ьин, туран, шундай Ьу??эр Ьей- лэйЬед — ты дларлы к тугел!.. Хэ?ергэ шуныд менэн тук- тайык. Ид меЬимен алайык... Бында Ьэр кайЬы у? корЬа- FbiH тултырыу ярын FbiHa карай, тиЬед Ьин...

— Ю к та инде! — тип кыскырып ебэр?е Мечик. Ура шулай тойолдо: ул Ьейлэгэндер?ед ид меЬиме был тугел, э бында йэшэу?ед ауырлыры, бетэЬенед дэ уны урынЬы?ра йэберлэуе Ьэм уныд, был турала асыктан-асык, ысын ку- делдэн Ьейлэп, бик тэ деред эшлэуе ине. — Мин эйтергэ телэгэн нэмэ...

— Ю к, сабыр ит инде, хэ?ер мин Ьейлэйем. — Левин­ сон уныд Ьу?ен иплэп кенэ булдер?е. — Бында Ьэр кайЬы KophaFbiH тултырыу ярын Fbma карай, эгэр бе? Колчакка элэкЬэк, тиЬед Ьин...

— Ю к, мин Ье??ед турала эйтмэнем!.. Мин...

— УныЬы барыбер... Эгэр улар Колчакка элэкЬэлэр, 120
Закрыть