Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 12.

неп китте, бармажтарын йзИзтерзк йеретте, тик ку??эре йаман да шулай тонож ялтырай, э уцы е^лекЬе^ жы^ылгы- лап жуя ине.

Мечикты йыуындырзылар. Ул, терИзитэренэ таянып, урынынан кутэрелде, тирэ-яжжа жараны.

AFac барак янында ниндзй^ер кешелэр ыры-зыры ки- лз, мврйэнзн кугелйем тотен кутзрелэ; тубэ тажталары- нан ы?мала йылтырап куренз. Урман ситендз жара сужыш- лы ?ур бер тумыртжа тырышып-тырышып aFac сужый. ©9- т0нз халат кейгэн, таяжжа таянган, ажйыл Ьажаллы бер йыуаш 'карт алсаж Й05 мензн тирз-ярына жаранып тора.

Ь а у а л а — жарттыц баш ©дтзндз, барак ©9т©ндз, Мечик ©9т0ндэ — ыдмала е9енэ туйынран тайга т ы н л ы р ы х©к©м йорз.

Бынан ©с а^налар элек, итек жуцысына — путевкайын, кедэЬенэ револьверын TbiFbin жаланан килгзндэ, Мечик ки- лэсзктэ у^ен нимзлзр коткэнен бик томанлы тына ку^ ал- дына килтергзйне. Ул куцелле бер жала к©й©н дэртле генз Ьы^ыррылап й©р©н0, — унын, б©тз тамыр^арында дыуамал жан уйнай, ул к©рзш, хэрэкэт телэй ине.

Мечиктыц ку9 алдына газеталар аржыры Fbm a таныш булган сопка халжы бик йзнле килеп бадты, — улар yFa дары TQT0H0H3 ыдланган жайарман кешелзр булып тойол- до. гКы?ы'кЬыныу?ан, сая хыялдар?ан, ажйыл б©?рз сзсле жы? турайындагы и?рэткес лэззэтле хэтирэлэр^эн унын. хатта башы томанланып китте...

Ул жы^, MOFaflbiH, йаман да зле шулай иртзлэрен пе­ ченье мензн кофе эсзлер йзм, кук жары? мензн тышланган китаптарын жайыш мензн бэйлзп, ужырра йорей^ор...

Крыловка янында FbiHa жыуажлыжтан, берданкаларын э^ер тотоп, бер нисэ кеше атылып килеп сыжты.

М атрос фуражкайы кейгзн 030нса битле бер егет: — Ьин кем? — тип йораны.

— 9 бына... мине жаланан ебзргэйнелзр...

— Документтарын?

Итеген йалып, документтарын cbiFapbipFa тура килде.

Матрос, шайтан таяры шикелле сэнскеле к у ^ э р е ме- нэн ара-тирэ Мечикка жараштыррылап: — «...При... морской... о-бластной... комитет... социали­ стов... ре-лю-ци-не-ров...», — тип, ижеклэп ужырра тотон- до. — Улай икэн... — тип, билдзйез генз йу^ып жуй^ы.

"Капыл уныц йо^он жан ба?ты, йзм ул, Мечиктыц пинжэк ярайынан тотоп алып, жарлыжжан, сыйылдыж тауыш ме- нэн жысжырып ебзр^е: — Нисек итеп Ьин, жэбзхэт...

12
Закрыть