Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 119.

я'кшы партизаныбы? бар ине. Белмэйем, калара барып етэ алдымы икэн ул?..

— Ул унда ницэ киткэйне Ьуц? — тине Мечик, Ьэм уныц ниндэй?ер шикле уй?ан йерэге тибэ башланы.

— Мин уны донесение менэн ебэргэйнем, бик куркы - ныслы вакы т бит, ботэ сводкабы??ы алып киткэйне.

— Улай булрас, тары ебэреп була бит, — тине Мечик тэбири булмаган тауыш менэн, у? Ьу??эрендэ бер ?э и? ки- терлек нэмэ к у к икэнен курЬэтергэ тырышып. — TaFbi ебэ- рергэ уйламайЬыгы?мы?

— Э ницэ? — Левинсон Ьарайып Ьораны.

— Ю к, былай Fbma... Эгэр ебэрергэ уйлаЬагы?, мин илтеп кайта алам... Мицэ унда ботэЬе лэ таныш...

Мечик, ашыгыбырак эйттем, Левинсон хэ?ер инде ба- рыЬын да Ьи??е, тип уйлап алды.

Левинсон, уйланып: — Ю к, ебэрергэ уйламайым... — тип Ьу?ып кына яуап- ланы. — Ье??ец унда кемдэреге? бар? Тугандарыгы?мы?

— Ю к, мин унда эшлэгэйнем... йэрни унда турандарым да бар, лэкин мин уныц есон тугел... Ю к, мицэ ышанырра момкин: кал ал а эшлэгэн сакта йэшерен пакеттар?ы бер нисэ тапкыр илтергэ тура килде мицэ.

— h e? кемдэр менэн эшлэнеге??

— Максималистар менэн эшлэнем, лэкин ул сакта мин барыбер тип уйлай инем...

— Й эрни нисек инде ул — барыбер?

— Кем менэн эшлэЬэц дэ тип эйтеуем...

— Э хэ?ер?

Мечик, хэ?ер у?енэн нимэ талап ителгэнен ацламайын- са, экрен генэ яуапланы: — Э хэ?ер мине нисектер юлымдан я??ыр?ылар.

— Шулай... — тип Ьу?ып куй?ы Левинсон, гуйэ, белер- гэ телэгэн нэмэЬе бына шул ине уныц. — Ю'к, ю'к, ебэрергэ уйламайым... уйламайым, — тип кабатланы ул яцынан.

— Ю'к, белэЬеге?ме, был турала мин Ье??ец менэн ни есен Ьу? башланым?.. — тип, Мечик капыл ярЬыулы тэуэк- кэллек менэн Ьейлэргэ кереште, Ьэм тауышы калтыранып сыкты. — Тйк he? минец турала насар уйламагы? Ьэм, F e - мумэн, нимэ булЬа ла йэшерэ тип уйламагы?, — мин Ье??ец менэн бетенлэй асыктан-асык Ьейлэшергэ телэйем...

Хэ?ер ысынлап та ул, yFa бетэЬен дэ Ьейлэйэсэген Ьи- ?еп, быныц якшымы, насармы икэнен белмэйенсэ: «Хэ?ер мин yFa бетэЬен дэ Ьейлэп бирэм», — тип уйланы.

— Был турала мин тагы шуныц есен Ьу? башланым, сенки мин у?емде бер нигэ яракЬы? Ьэм бер кемгэ кэрэк- he? партизан тип уйлайым, эгэр he? мине к ал ага кайтарып 119
Закрыть