Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 117.

винсон. Кейрэп янган зэцгэр усактарзы, йылмайып ултыр- FaH дневальныйды кургэс, ошо тондэ булыуы мемкин бул- FaH билдэЬе^ нэмэлэр тураЬында уйлаиас, куцелендэ ка- пыл тыуран бер щ куркыныс, асык булмаран шатлыкты ницэлер уныц шул h yj менэн ацлаткыЬы килде.

Ул Ьи^ермэ^ есен тугел, э дневальный^ыц йылмайы- уын Ьаклар есен, тагы ла экренерэк, шым Fbma атлап кит­ те. Дневальный Ьаман шул хэлдэ, утка карап йылмайган килеш, калды. Бэлки, yFa шул ут Ьэм тайгалагы аттар^ыц йэшел улэнде керт-керт ашау^ары бала сагындагы «куныр- Fa барыу^ар^ы» хэтерлэткэндер: ы сы кка мансыльан куйы туиай, алы^тан, ауылдаы, ишетелгэн этэс тауыштары, ты- шау^ары Fbm a зыцларан ат кетеуе, балалар^ыц сихырлан- F a n к у^ эр е алдында лэукеп янган ялкын яктыЬы... Ул у сак уныц ку5 алдында ла, куцелендэ лэ ба^лай, шуга ку- рэ ул дневальныйга бегенге у с а к к а Караганда якты рак та, йылырак та булып тойолдо.

Лагер^ан бер а^ алыдлашыу менэн ук Левинсон дым- лы карацгы лы к эсенэ барып инде, аяктары ниндэй?ер йомшак нэмэгэ бата башланы, моронона бэшмэк, серегэн aFac едтэре килеп бэрелде. «Ниндэй куркыныс!» — тип уй­ ланы ул Ьэм артына эйлэнеп караны. Артта инде алтын Ьымак ялтыраран бер генэ яктылык та юк, эйтерЬец, л а ­ герь элеге йылмайып ултырран дневальный менэн бергэ кай^алыр убылып тешеп киткэн. Левинсон тэрэн Ьуланы ла, кыйыу атлаган кеше булып куренергэ тырышып, Ьук- мак буйлап эскэ инеп китте.

Бер а ^ а н ул якында экрен генэ селтерэгэн шишмэ та- уышын ишетте, каранды лы кка к о л а к Ьалып, бер щ тук- тап тор^о Ьэм, у^-у^енэ йылмайып, ишетелЬен есен ныгы- рак кыштырларра тырышып, тагы ла кы^ыуырак атланы.

"Карацгынан калтыранган тауыш ишетелде: — Кем бар?.. Кем унда?..

Левинсон уныц Мечик икэнен белде Ьэм, яуап бирмэ- йенсэ, туп-тура китте. Тэрэн тынлыкты бо^оп, затвор шал- тыраны Ьэм, нимэгэлер элэгеп, зарланган Ьымак сыйылда- ны. Мечиктыц калтыранган кулдары менэн патрон алырра маташ каны ишетелде.

— Йыш ырак майларга кэрэк, — тине Левинсон мыд- кыллы тауыш менэн.

— АЬ, был Ье^ме ни? — тине Мечик, иркен Ьулап. — Ю к, майлайым мин... Белмэйсм, yFa ни бульандыр... — Ко- мандирга ул оялып кына караны Ьэм, затворыныц асык икэнен онотоп, винтовкаЬын тешер^е.

Мечик карауы лга тен уртаЬында, есенсе сменага, тура килде. Разводящий^ыц улэнде кы ш тырлата-кыштырлата 117
Закрыть