Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 116.

генэ тезэтеу мемкин икэнен белэ ине ул. Лэкин узе ©сен тьх- ныс Ьэм туте тормоштоц ти5 булмаясарын тары ла якшы- р а к белгэнгэ курэ, юл буйы уценен, яцы хэленэ кунегергэ тырышып барзы: был «бик кескэй ауырыу» миндэ элек тэ бар ине, rnyFa курэ ул мицэ бурысымды утэргэ Ьис кама- сауламай, тип уз-узен ышандырырра телэне.

Кубрак, ашау ниэтенэн баш ка Ьис бер нэмэне белергэ телэмэгэн кеше шикелле, тупа? кирелэнеп, Левинсонды тьщламайынса, уныц ситектэренэ карап, дуртенсе тапкыр кабатланы: — 9 минецсэ, барырра кэрэк...

— Эгэр инде тузэ алмайЬыц икэн, узец бар... бар узец... УЗ урыныца кеше калды р 3 а бар... Э бетэ отрядты к у р к ы ­ ные алтына куйыузыц бер ниндэй мэрэнэЬе юк...

Левинсон быны шундай те? менэн эйтте, эйтерЬец, К у б ­ рак отрядты куркы ные а?тына куйырра телэй ине. Ул взводныйзыц яцы и?кэрмэЬен ишетмэмешкэ Ьалышып: — Бар, тутаи, карауы лга кешелэр эзерлэ, якш ы рак б у­ лыр, — тине. Эммэ тегенец Ьаман уз фекерен уткэрергэ ты- рышыуын кургэс, капыл, каш тарын йыйырып, коро Fbma Ьораны: — Нимэ?...

Кубрак башын кутэрзе, куззэрен йомголаны.

Левинсон шул ук, лэкин бер ни тиклем мы?кыллы та- уыш менэн дауам итте.

— Алга юл буйлап атлы дозор ебэрерЬец, э артка, яр- ты сакры млы к ергэ, йэйэуле карауы л куйырЬыц: теге без уткэн шишмэ янына куйыуыц якш ы рак булыр. Ацланыц- мы?

Кубрак, уныц ницэ шулай эйтеуенэ, э узе телэгэнсэ эйт- мэуенэ рэжэплэнеп, асыулы Fbma яуапланы: — Ацланым. — Ьэм Левинсон тураЬында ул, уны бер вакы т ихтирам итеп, шул у к вакы т узе лэ Ьизмэ?тэн yFa бик каты асыуланып Ьэм уз-узен кызранып: «Ниндэй сы- Зам кеше, холера», — тип уйланы.

...Левинсон Ьуциы вакы ттарза тендэ йыш кы на уяна ине. Был юлы ул, тендэ капыл йокоЬо асылиас, Кубрак менэн Ьейлэшеуен и?енэ тешерзе Ьэм, тэмэкеЬен кабызып, карауы лдарзы тикшерергэ китте. Ул, йоклап ятыусылар- З ы ц ш и н е л д э р е н э ба?ма?ка т ы р ы ш ы п , кейрэп янран усак- тар араЬынан утте. Уц як ситтэге у са к баш каларра кара- ранда якты рак яна, янында дневальный сугэлэп ултырран да, кулдарын усы менэн утка табан Ьузып, йылытып ма- таша. Ул бетэ нэмэЬен оноткан, курэЬец, к ар а куй тире- Ьенэн тегелгэн бурке елкэЬенэ тешкэн, уйсан куззэрен зур итеп аскан, э узе балаларса матур итеп, беленер-белен- мэ? кенэ йылмайып куя. «Бына шэп!..» — тип уйланы Л е ­ 116
Закрыть