Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 115.

лык есен кэрэк булБаи беренсе ба?кыс кимэленэ етте. У н ­ дай якын менэсэбэт тураЬында партизандар: «Улар бер шинель ябынып йоклай^ар», «бер котелоктан ашай^ар»,— тип Ьейлэй§эр.

Гончаренко менэн Ьэр кенде бергэ булыу аркаЬында Морозка ла у^ен якшы партизан тип уйлай башланы: атын тэрбиэлэп, карап тота, сбруй^ары Ьэр вакы т те?ек, вии- товкаЬы та^артылган, ке^ге кеуек ялтырай, Ьугышта ул беренсе Ьэм ид ышаныслы кеше, шуныц есен уны иптэштэ- ре ярата, ихтирам итэ. Ш улай уйлай торгас, ул адлы, сэ- лэмэт тормошка, йэгни буш Ьэм кэрэкЬе^ уй^арга урын булмаган тормош ка ирекЬе^эн кусэ бар^ы; уныдса, Гон­ чаренко шундай тормош менэн йэшэй ине...

— A -а... тукта!.. — тип кыскыр^ылар алда. Ауаз сафтар буйлап китте, Ьэм алдагылар туктаран арала арттагылар улар^ы кы^ымлай башланы. Рэттэр буталды.

— Эй-й-й... Метелицаны сак ы р ал ар ...— тигэн ауаз та- Fbi югарынан йугереп у??ы. Бер нисэ секундтан Метелица ат едтендэ карсыралай йомолоп сабып бара ине. Ьэм бетэ отряд, y je лэ Ьи5мэ?тэн, уныд ат едтендэ бер ниндэй устав менэн дэ билдэлэнмэгэн, кетеуселэрсэ одта ултырышын f o - рурланып карап калды.

— Мидэ лэ барырра кэрэк, ни булган икэн унда, — ти­ не Дубов.

Бер а ^ а н ул ярЬыган килеш кире кайтты, лэкин быны теденэ сырарма^ка тырышты. Ул сабыр Fbrna: — Метелица разведкара бара, бында кунабы?, — тине лэкин уныд асыулы, ас икэнлеге тауышына сыкканын Ьэр кем Ьи§э ине.

— Нисек, шулай ашамайынсамы?! Улар унда нимэ т у ­ раЬында уйлай^ар?! — тип, тирэ-йундэ кы скы ры ш а баш- ланылар.

— Ял итеу була, имеш...

— Был донъяЬын ороп йырайым!.. — тип кушылды М о­ розка.

Алдагылар аттарынан тешэлэр ине инде.

Левинсон Хаунихедзаныц тубэн яры дошман кулында- мы, тугелме икэнен белмэгэнгэ курэ, тайгала кунырра ка- рар итте. Ш улай 5а ул, унда дошман булран хэлдэ лэ, юл- ды разведка менэн тикшереп карап, arrapFa Ьэм икмэккэ бай булган Тудо-Ваки уйЬыулырына утергэ мемкин була- eaFbma ышанды.

Левинсонды кабырраЬыныд кендэн-кен кесэйэ барран ту^э алма^лык Ьы^лауы юл буйы яфалап килде; был ауырыу арыранлыктыд, щ канлылы кты д Ье^емтэЬе икэ­ нен, уны тик а^налар буйы тыныс Ьэм ту к тормош менэн .’5* 115
Закрыть