Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 114.

шелсэ баксалары нда ка^ыньш йерей, кай^а кар ам а — ауыл халкы, улардыц йоронтоЬа ю к тиЬецме?.. Элбиттэ, бар! — Подрывник, гэ^эттэгесэ, кул Ьырты менэн Ьауаны яр?ы.

Дубов, был Ьу??эр5Э кумер ка^ыусылар токомон хур- лай торган берэй нэмэ юкмы икэн, тип уйлап, икелэнеп ке- нэ эйтте: — Й о р о н т о Ь о бар... элбиттэ...

— Бына шул шул... Хэ^ер каланы алайык: эйтэйек, ка- лаларыбы? ?урмы бе^ ец, купме улар бе^ э? Бармак менэн генэ Ьаиарлык... М еддэрсэ сакрым кит — торганы ауыл- дар... Улар й о р о н т о яЬаймы, тип Ьорайым мин Ьинэн.

Взводный кауш ап калды: — Тукта, тукта, меддэрсэ сакрымгамы? Тотош ауыл- мы? Эйе, шулай — ауыл... ярай, йогонто яЬаймы?

Гончаренко, Ьу?ен башлаган нектэгэ кайтарып: — Ш улай булгас, Ьэр кайЬ ы бы ^ ы ц эсендэ кескэй ге­ нэ булЬа ла крэдтиэн ултыра булып cbiFa, — тине Ьэм ш у­ ныц менэн Д убов Ьу??эрен каплагандай булды.

Ьу?гэ Д убов катнаш кан моменттан бирле улардыц Ьу? керэштереу зирэклектэренэ к о л а к Ьалып килгэн М о­ розка: — Одта ултыртты! — тип Ьокланып куй^ы. — Ауы^ыд- ды япты бит ул Ьинед, картлас. Эйтер Ьу^ед калманы!

Гончаренко, Д уб о в к а адына килергэ лэ ирек бирмэйен- сэ, адлатып маташты: — Мин быны, крэдтиэн алдында бе^гэ, шулай у к Мороз- KaFa ла, маЬайырга кэрэкмэй, тип Ьейлэуем — крэ?тиэн- дэн баш ка бе?гэ лэ... — Ул башын сайканы Ьэм Ьу^енэн туктаны. Дубовты ц шунан Ьуд Ьейлэгэн Ьу^?эре уны был уйынан кире кайтары рлы к тугел ине, курэЬед.

Морозка, Гончаренкога эргэнэн куз Ьалып Ьэм уны ку- деленэн ихтирам итэ барып: «Акыллы ла Ьуд, ш ай тан ,— тип уйланы. — 'Картласты шундай килтереп кыдты, 6opFO - ланырга урын калдырманы». Гончаренконыд ул баш ка ке­ шелэр кеуек ук яцылышыуы, гэ?ел эш итмэуе ихтимал икэ­ нен белэ, — айырым алганда, Гончаренко бик ышандырып Ьейлэгэн крэ?тиэн й о р о н т о Ь о н о д у?ендэ барлыгын ул б е - тенлэй Ьи^мэй, — шулай ?а ул подрывникка ышанран тнк- лем берэугэ лэ ышанмай ине. Гончаренко ул «у? кеше», ул «тешенэ белэ», ул «ацлай», е^тэуенэ, ул буш Ьу^ле, эш- Ье? кеше лэ тугел. Уныд jyp, сукмар^ай кулдары эшкэ эр- Ье? ине, тэу к а р а м а к к а улар экрен генэ эшлэй кеуек, э ысынлап Караганда бик етез эшлэй — Ьэр хэрэкэте уйлан- FaH, теуэл ине.

Морозка менэн Гончаренко араЬындагы менэсэбэт ду?- 114
Закрыть