Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 113.

Дубов, yFa эйлэнеп карап: — Нимэ тураЬында ЬойлэшэЬегед? — тине.

— Бэлки, сабаталары менэн дэ табып булыр... Крэдти- эндэр тураЬында Ьойлэшэбед бит... Ьэр кайЬыбыддыц эсен- дэ крэдтиэн ултыра тим мин...

— Улай у к тугел... — тине Дубов, икелэнеп.

— TaFbi нисек булЬын инде?.. Эйтэйек, Морозканын, ауылда бабаЬы, агалары бар, э Ьинец...

Д убов уныц Ьуден булеп: — Минец, дудкай, бер кемем юк, аллага шекор! — ти­ не. — Дороден эйтэйем, ул токомдо яратмайым мин... Бы- иа Кубракты F b i n a алып кара: уде Кубрагын Кубрак инде (Ьэр кемдец дэ акылы етмэд!), э взводы ниндэй? — Ьэм Дубов нэфрэтлэнеп текереп куйды.

Был Ьейлэшеу, отряд Хаунихедза йылгаЬы башына ки­ леп тошкэн сакта, юлга сыгыудыц бишенсе конондэ бул­ ды. Улар кибеп барран йомшак Ьарут менэн тушэлгэн ид- ке кы ш кы юл буйлап бара ине. Гэрсэ начхоз ярдамсыЬы тарафынан госпиталдэ эдерлэнгэн адыктан береЬендэ бер кабы рлы к ризык калмаран булЬа ла, тиддэн торлак Ьэм ял буласарын тойоудан ботэЬенец дэ куцелдэре кутэренке ине.

— "Кара Ьин уны, нимэ эшлэй! — тине Морозка, куд кыдып. — Беддец картлас — Дубов, э ? — Ул взводныйдыц Гончаренко фекеренэ тугел, э уныц фекеренэ кушылыуына гэжэплэнеп Ьэм шатланып колоп ебэрде.

— Ьин халы к тураЬында алама ЬойлэйЬец, — тине под­ рывник, бер дэ иде китмэйенсэ. — Ярай, эйдэ, Ьинец бер кемец дэ булмаЬын, эш унда тугел, шулай у к хэдер минец дэ бер кемем ю к . Беддец рудникты Fbrna алайык... Ярай, уныЬы дород, Ьин Россия егете, э Морозка? Ул бит уд рудни- гынан баш ка бер нэмэ лэ тиерлек курмэгэн...

Морозканыц кэйефе кырылды: — Нисек — курмэгэн? Мин бит фронтта...

Дубов, кулын Ьелтэп, уныц Ьуден булде: — Тукта, тукта, йэ, тукта, курмэгэн дэ булЬын, ти...

— Ь уц беддец рудник ауыл бит ул, — тине Гончаренко тыныс кына. — Ьэр кайЬыгыддыц йэшелсэ баксаЬы бар — был бер. Эшселэрдец яртыЬы кыш килэ, э йэй коно кире ауылына кайтып китэ... Ьеддец унда, йорт адбардарында- Fbi кеуек, изюбрдар кыскыра!.. Ьеддец рудникта булдым мин.

Дубов, Гончаренко артынан олгорэ алмайынса, гэж эп­ лэнеп: — Ауылмы? — тине.

— Ауыл булмай, нимэ Ьуц тагы? "Катындарыгыд йэ- 5 Заказ 138 113
Закрыть