Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 112.

xiii. йек — Яратмайым мин шул крэдтиэндэрде, йэнем йоймэй,— тип эйэр^э талгын Fbma бэуелеп бара Морозка, у^е М иш ­ ка алгы уд аярын атларан сакта, тактты йаклап, ак ка- йындардыд асык-йары япрактарын камсыйы менэн hyFbin тошорэ. — Минед дэ бабай янында булрылараным бар. У н ­ д а ике арайым иген игэ. Ю к, йэнем йоймэй! Бутэн, бутэн кешелэр улар — баш ка кан улар^а: йарандар, хэйлэкэр- 5эр... Эй, нимэйен йойлэп торайыд инде унын! — Ул, ка- йынра йура алмай калрас, тактты юралтмад ©сон уценен итегенэ йурып куй?ы. Унан, башын кутэреп: — Нидэ хэйлэ- лэргэ, йаранланырра кэрэк инде уларра? — ти н е.— У ^ э - ренец бер нэмэлэре, бер нэмэлэре лэ юк, йепереп кара- йан — тап-такыр! — Ьэм ул ят, бер катлы, к ы ^ а н ы с та- уыш менэн квлвп ебэр^е.

Гончаренко уныц йу?ен атыныд колактары арайынан карап барран килеш тыдлай; йоро ку??эре у к уныд якшы тыдлай белеусе, бигерэк тэ ишеткэн нэмэ турайында уй- лана белеусе, акыллы йэм топло караш лы кеше икэнен курйэтеп тора ине.

— Э мин былай уйлайым: бе§?ед йэр каййыбы^ды тыр- наштыррылап карайад, — тине ул капыл йэм нырырак булйын ©сон: — hdp найкы бы ^ ы , — тип бадым яйап ка- батлап, М орозкага караны, — мэдэлэн, мине, йэки йине, йэки ана Дубовты тырнаштыррылап карайад, йэр каййы- б ы ^ а крэдтиэнде табып була. Табып була, — тип бик ыш а­ нып кабатланы ул. — Ботэ эсе-бауыры менэн табып була, тик сабатайы Fbm a булмайа булмад...

112
Закрыть