Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 111.

Ул уны бер нисэ а?ым менэн кыуып етте Ьэм, ньгк итеп косаклап алып, к ы уа к л ы к араЬына Ьейрэне. Y?e: — Иэ инде, йэн кидэгем, нимэЬе бар инде уньщ... — тип Ьейлэнде.

— Ебэр мине... карылма... хэзер кыскырам! — тине В а ­ ря иламЬырап Ьэм хэлЬе^лэнэ барыуык, шул у к вакытта кы скы ры рга хэле етмэгэнен, хэзер инде кыскырырра кэ- рэкмэгэнен Т0 Й 3 0 : ни есен кыскырырра, кемгэ кэрэк ул хэ^ер?

Закрыть