Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 110.

булырра кэрэк, ахыры, ти. Y?eM хакы нда эйтмэйем дэ ин­ де...

Мечик, ©ндэшмэйенсэ, ицбаштарын йыйыр?ы.

Чиж былар?ыц бетэЬен дэ кинэнеп у?енсэ каб ул итте.

— Хэлдэре ал да тел, тип эй теге?— hopan Topahbi бар­ мы! Яныма ултырыгы? инде, ницэ тартынаЬыгы??

— Ярар, ярар, мин хэ?ер китэм, — тине Варя, — мин утеп барышлай Fbma...— ТСапыл уныц кэйефе китте: ул бит Мечик есен килгэйне, э Мечик яурындарын йыйыргы- лап ултыра. Варя йэнэ Ьораны: — he? бер нэмэ лэ ашама- FaHhbiFbi?, ахырыЬы? Котелогыгы? коро...

— Ашамаран кай?а! Эгэр якшы а?ык бирЬэлэр ине, кхкЬа бит, шайтан белЬен!.. — Чиж ерэнеп сырайын Ьыт- ты. Ул бик шатланып: — Яныма ултырыгы? и н д е!— тип кабатланы Ьэм[, уныц кулынан тотоп, у?енэ табан тарт- ты. — Ултырыгы? инде!..

Варя уныц янына, шинель вдтвнэ, ултыр?ы.

— Теге Ьейлэшкэнде хэтерлэйЬеге?ме? — тине Чиж,, серле ку? кы^ып.

Варя, нимэнелер к ур кы у каты ш хэтерлэп: — Ниндэй Ьойлэшкэнде? — тип Ьораны. «АЬ, килмэдкэ булган, килмэдкэ булган икэн», — тип капыл уйлап алды, Ьэм йерэгендэ ниндэйзер ?ур, куркы ны с нэмэ ©?©л©п кит- кэндэй булды.

— Й эрни, нисек ниндэй инде?.. Бына сабыр итеге?...— Чиж Мечикка табан ти? генэ беголд©, уны яурынан ко- саклап алды Ьэм, Варяга табан боролоп, эйтте: — Мэж- лестэ сер Ьвйлэргэ ярамаЬа ла, шулай ?а...

— Ниндэй сер ул Ье??ец? — тине Варя, квсэнеп йылма- йып, Ьэм, ку??эрен ти?-ти? йомголап, калтыранган тыц- лауЬы? бармактары менэн ни ©свндвр сэстэрен т©?этэ баш ­ ланы.

Чиж Мечик колагына ти? генэ бышылданы: — Ни шайтаныма тюлень шикелле ултыраЬыц? Y?e ку- йыныца кереп бара лаЬа, э Ьин...

Мечик, Чиж кулынан ыскынып, ти? генэ Варяга карап алды Ьэм кып-кы?ыл булды. Варя у?енец тар к ау караш ы менэн yFa упкэлэп: «Йэ, булдымы инде? КурэЬецме, хэ?ер ни эшлэнэ», — ти ине.

Чиж yFa табан яцынан боролгас, Варя уныц ниндэй?ер хурлыклы Ьэм кэмЬетеуле тэкдимен ишеткэндэй, ауы? эсенэн генэ: — Ю к, юк, мин китэм... юк, юк, мин китэм... — тип мыгырланы. — Ю к, юк, мин китэм. — Урынынан Ьикереп тор?о ла, башын тубэн эйеп, ашыгып, вак-вак атлап ки- теп бар?ы; карац гы га кереп югалды.

НО
Закрыть