Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 11.

лы егет, 'канЬы? ирендэрен тшмтып, хэрэкэтЬез кулдары н одеял едтенэ hy?bin, hyuihbij ята ине.

Ул кукЬел-тсарадры, беркеу кисте дыдрырлауьгк арбала узен ауылдан алып сыктсандарын да Ьи?мэне, тик носил- кала FbiHa адына килде. Ш ул сатс уныд зкрен генэ сашка- лыузы беренсе мэртэбэ тойоуы баш вдтендэ йозгэн йон- до?ло кукте тонок киша абайлауы менэн бергэ кушылды. Уны терле яктан йентэд, тепЬе? карадрыльгк солгап ал- ган, эрбет, карарай агастарынан, ерзэге серегэн япрактар- Зан спиртлы тенэтмэлэй кесле, саф eg адкый ине.

Мечиктыд куделендэ уны шулай экрен генэ, Иаклык менэн генэ алып барран кешелэргэ тэрэн рэхмэт TofiFoho уянды. Ул, улар менэн Иейлэшергэ телэп, ирендэрен кый- мылдатып Kapaha ла, бер нэмэ лэ эйтэ алмайынса, ядынан адын юралтты.

Икенсе тапкыр Ьушына килгэндэ, яктыррайны инде. Эр- бет арастары араЬынан дэу, ялкау кояш карай. Мечик ку- лэгэлэге карауатта ята. Уныд уд ягында едтонэ hopo х а ­ лат кейгэн, 030Н буйлы, туп-тура кэузэле ябык бер ир ба- дып тора, э 1лул ягында алтынЬыу-кудыр толомдарын арт- к а ташларан, тыныс йозле бер катын карауатка эйелгэйне.

Мечиктыд куделен билэп алган ид беренсе хис шул булды: был катындыд тыныс тэбигэтенэн, Ьермэле зур куз- Зэренэн, купереп торран толомдарынан, йылы, "кара тутлы кулдарынан ниндэйзер эйтеп адлаткыИыз, гуйэ бетэ нэмэ- не уз эсенэ Иыйзырран сикИез мэрхэмэтлелек, я р ы м л ы л ы к берколэ.

— Мин к а й з а ? — тип Иораны Мечик экрен генэ.

Ьонтор кэузэле ир, Ьейэксел каты кулын кайзандыр югарынан Иузып, Мечиктыд пульсын капшаны.

— Я р ар л ы к ...— тине ул тыныс к ы н а .— Варя, яраИын бэйлэр всен ботэ кэрэк-ярактарзы эзерлэгез зэ Харченко- ны сакырыгыз... — Бер аз тын торрандан Иуд, ни есендвр едтэп куйзы: — Бер юлы шунда.

Мечик, зур кыйынлык менэн куз кабактары н асып, Ьей- лэусегэ караны. Ул озонса Ьаррылт йезло, эскэ баткан ялты рауы к кузле кеше ине. Мечикка вайымЬыз FbiHa те- кэлгэн был кешенед бер кузе капыл куделЬез генэ кыды- лып куйзы.

Кипкэн яраларга кытыршы марля карылранда Мечик бик Ьызланды, шулай 3а, теге я р ы м л ы катындыд йомшак кулдарыныд yFa Иак кына карылыуын тойоп, кыскырманы: О30Н кеше, яраны бэйлэй-бэйлэй: — Бына хэзер Ьэйбэт булды, — тине. — А п арук ес яра, э башыд сыйылран Fbrna. Бер айзан тамам тозэлер, тезэл- мэИэ, исемем Сташинский булмаЬын. — Ул бер аз йэнлэ- 11
Закрыть