Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 109.

са к т а yFa ла куцелле Ьэм кайгыЬы? булырга мемкин бул- ранда, уныц ниндэй?ер упкэне, асыу кеуек нэмэне куцелен- дэ йереткеЬе, разапланрыЬы килмэй башланы, ул шунда у к улар?ы башынан алып ташларра Ьэм Мечик янына б а ­ рырра карар итте. Ул уденец был кылырында хурлыклы йэки насар бер нэмэ лэ курмэне.

«Мицэ бер ни ?э, бер ни ?э кэрэкмэй, — тип уйланы ул, куцеле асылып китеп, — бары ул мине яратЬын, якын кур- Ьен, янымда Fbma булЬын ине... Эгэр ул шундай матур, шундай йэш егет, Ьэр вакы т минец менэн бергэ йереЬэ, ЬейлэшЬэ, бергэ йоклаЬа, мин yFa бетэ нэмэмде бирер инем...» Мечик менэн Чиж бер ситкэрэк айырым у са к якты. Улар кискелеккэ аш бешерергэ иренде, ут едтендэ тотоп, суск а майы Fbma кы??ыр?ылар Ьэм, икмэккэ Караганда уны куберэк ашаганра, хэ?ер осона с ы р ы п , икеЬе лэ ас ул- тыра ине.

Фролов улгэндэн Ьэм Пика югалрандан Ьуц, Мечик эле Ьаман ацына килэ алмай йерей. Коне буйы ул у?ен уны баш ка кешелэр?эн айыра торган яцгы?лык Ьэм улем тура- Ьындары фекер?эр менэн кацрырып йэшэгэндэй той?о. Кис- кэ карш ы куцелендэге был томан таралды, лэкин уныц бер кемде лэ кургеЬе килмэне, ул бетэ кешенэн куркты .

Варя улар ycaF biH кескэ э?лэп тапты. Бетэ сокор ш ун­ дай у к усактар?ан, тетенле йыр?ар?ан тора ине.

Иерэге дар?лап типкэн Варя, к ы уа к л ы к араЬынан сы ­ рып: — Бына he? кай?а касы п ултыраЬыгы? икэн? -т— ти­ не. — hayMbihbiFbi?...

Мечик Ьидкэнеп китте Ьэм, yFa ятЬынып-куркып ка- рап, утка табан боролдо.

Чиж шатланып тештэрен ыржайтты: — Э-э!.. h e? генэ ю к инеге?. Ултырыры?, йэн кидэгем, ултырыры?.

Ул, сэбэлэнеп, шинелен асып ебэр?е, у?е янында урын курЬэтте. Эммэ Варя уныц янына ултырманы. Чиждыц F9- ?эттэгесэ оятЬы? кыланышы хэ?ер Варяга бигерэк тэ ку- цел кайтаргы с булып тойолдо. Ул уныц Ьу??эренец мэгэ- нэЬен белмэЬэ лэ, 6 о ? о к л о р о н бер куреу?э ук Ьи?еп алды.

Варя, Мечикка карап, бары уныц есен генэ килеуен йэшермэйенсэ, моцло, тулкынланган тауыш менэн эйтеп Ьалды: — Хэлецде белергэ килдем, юкЬа, Ьин бе??е бетенлэй оноттоц. Харченко ла Ьорашты эле, Ьаулыгы нисек икэн, ти, бик каты яраланган егет- ине бит, ти, э хэ?ер зарарЬы?

109
Закрыть