Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 108.

Y?e ул тер эсэк, йэки б а ш к а л а р з ы у л тер э б а ш л а я с а к кеуек ине.

Сокор тобондэ тауышЬыз-тынЬыз Бына капыл у са к ялт- лап токанды Ьэм аттарзыд ялбыр баштарын, тонок кына сагылып-сарылып киткэн патронташлы, мылтыклы кеше- лэрзед арыран йе^ эрен карадрынан тартып алды.

Сташинский, Варя Ьэм Харченко, бер ситкэрэк китеп, аттарынан тешто.

Харченко, юрый рухланып, лэкин берэузед дэ куделен кутэрмэй торран дэрт менэн: — Зарар к у к , хэзер ял итербе?, — у-ут ярып ебэрер- бе?! — тине. — Йэ эле, сы бы к-сабы к килтер!..

Ул, еуеш улэнде кулдары менэн капш ап Ьэм ысынлап та еуешлектэн, карадрылыктан яфа сигеп, йылан caFbiy- Зан кур кы п Ьэм Сташинский^ыд асыузан ©нЬ©з калыуына борсолоп, шул у к бик аз тынысландыррыс тон менэн Ьой- лэуендэ дауам итте: — Ьэр вакы т шулай — уз вакытында туктамайбыз, унан яфа сигэбе?. Эле лэ идемдэ, Сучандан киткэн сакта ла шулай булгайны — кунырра куптэн туктарра кэрэк, кузгэ тортЬэд куренмэ?лек карадры, э без...

«Нидэ Ьойлэй икэн ул быларзы? — тип уйланы В аря,— Сучан... кайдалыр баррандар... уныд кузенэ торткэндэр... Иэ, хэзер быларзыд кемгэ кэрэге бар? БарыЬы ла, бары- Ьы ла бетто бит инде, бынан Ьуд бер нэмэ булм৻. Уныд ашарыЬы килэ ине, шунлыктан уныд нисектер икенсе той- Foho — хэзер бер ни менэн дэ тултырып булмай торран, енЬоз, эрнеткес бушлыкты тойоуы косэйзе. Ул с а к ил ап ебэрмэне.

Ш улай ^а, auiaFac, йылынрас, ocehe лэ куделлелэнеп, асылып китте, тирэ-йундэге караЬы у зэдгэр, ят Ьэм Ьал- кын донъя ла нисектер якынырак, йылырак булып то­ йолдо.

Харченко, шинелен йэйэ-йэйэ, к э н э р э т тауыш менэн: — Эх, шинелкэйем Ьин, шинелкэйем,— тип Ьейлэнде.—- У тта ла янмайЬыд, Ьыуза ла батмайЬыд. Бына эргэгэ берэй каты н да ятЬа ине хэзер!.. — Ул, кузен кыдып, колоп ебэрзе.

У с а к куделле генэ янранга, бутка ашаранра, Харчен­ ко ©йзэгесэ Ьойлэнгэнгэ, Варяныд рэзэттэге йомшаклыры, я к ш ы л ы р ы кире кай та башланы: «Нидэ каны кты м эле мин yFa? — тип уйланы ул. — Бер ни 39 булманы бит, ни­ дэ борсолам Ьуд мин? Егет тэ минед тилелегем аркаЬында куделЬезлэнеп ултыралыр... Янына барырра Fbrna кэрэк, ботэЬе лэ элеккесэ ядынан башланып китер...» Тирэ-йундэге кешелэр шундай куделле Ьэм кайгыЬыз 108
Закрыть