Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 107.

мвнэсэбэттэренэ 'карамадтан, «he?» тип Ьейлэшэ и н е ) .— Ризамы, тугелме?..

«...Мин бетэЬен дэ ацлайым, мин бер нэмэ лэ талап ит- мэйем, — тип уйланы Варя. — Ьу?емде тьщлау ауыр бул- дымы икэн ни yFa?.. Бэлки, хэ?ер ул у?е лэ разаплана- лыр, — мине упкэлэттем тип уйлай торрандыр. Эгэр уныц менэн Ьейлэшеп жараЬам, нимэ булыр икэн? Нисек?! Ул мине жыуып ебэргэндэн Ьуцмы?.. Юте, юж, бынан Ьуц бер нэмэ лэ булмаЬын...» — Нимэ he?, йэн ки^эгем, Ьацрырауландыгы?мы эллэ? Ризамы тим?

Варя, уй?арынан айнып: — Нимэгэ ризамы? — тине. — Лырырлама эле ю т ы !

— h a y F b m a тораЬыры?мы...— тип, Чиж упкэлэп жул- дарын йэйеп ебэр?е. — he? нимэ, йэн ки?эгем, тэуге мэртэ- бэ Ьымаж йэки бэлэкэй булып жыланаЬыры?.— Ул уныц жоларына яцынан сабыр FbiHa бышылдай башланы. Ул бе- тэЬен дэ ишетэ, ацлай, тик биеэлэр рэ?эте буйынса у? мэ- Ьэрен кутэреу ©сен генэ шулай жылтая, тип уйлай ине Чиж.

Кис булып килэ, сожор?ар жаравдылана, арытан аттар ^ бышжыра, шишмэлэр едтвндэ томан жуйыра барып, экрен генэ уйЬыулыжжа йэйелэ, э Мечик Ьаман Варя янына кил- мэй Ьэм килергэ лэ уйламай ине булЬа кэрэк. Мечиктыц килмэйэсэгенэ ышанысы удкэн Ьайын, Варяныц ем©тЬе? жайгыЬы, элекке хыялдарыныц эрнеуе кесэй?е, улар?ан айырылыу yFa жыйынлашжандан-жыйынлаша бар?ы.

Отряд жунырра тип ике тау араЬына тешэ; еуеш, шом­ ло жарацрылыжта аттар Ьэм кешелэр жайнаша.

Чиж Ьаман да оятЬы? рэуештэ ныжышып, иркэлэнгэн тауыш менэн Ьвйлэнде: — he?, йэн кидэгем, онотмары?. Эйе, мин утты бер сит- кэрэк ярырмын. Быны и£еге??э totofo?... — Бер а??ан ул кемгэлер жысжыра башланы: — Нисек инде ул «жай?а жы- ^ылаЬыц?» Э Ьин у?ец ницэ юлга тужтаныц?

— 9 Ьин ницэ сит взводжа тырылаЬыц?

— Нисек сит взводжа? Ку??эрецде асыбыраж жара!..

Бер a? hy?he? торрандан Ьуц (шул арала икеЬе лэ ку?- ?эрен асыбыраж жаранылар, курэЬец), Ьораусы кеше F9- йепле, ба?алжы тауыш менэн Ьейлэй башланы: — Тфу, ысынлап та кубраклылар икэн... 9 Метелица жай?а? — Ьэм ул, рэйепле тауышы менэн хатаЬын т©?эт- кэндэй, яцынан квеэнеп жысжырып еб эр ?е:— Мете-елица!

9 тубэндэ кемдер бик жаты асыуланып ажыра ине: — У-ут бир!.. У -ут би-ир!.. — Уныц асыулы тауышына жараганда, эгэр уныц Ьораранын утэмэЬэц, ул йэки у?ен 107
Закрыть