Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 106.

yFa кайры килтерерлек нэмэ тураЬында у й л а м а ^ а тыры- ша ине.

Кисэ, Мечик менэн осралгкас, кешелэргэ 'карата Ьи^гер куцелле булран Варя Мечиктыц бик ньгк борсолганын, яр- Ьыулы икэнен курзе. Мечик уценен нимэ эшлэгэнен белер- лек хэлдэ тугел икэнен Ьэм уны борсоган в а т а г а Варя- ныц Ьэр терл© шэхси упкэлэузэренэ 'Караганда бик купкэ меЬим икэнен ацланы. Лэкин был осрашыузы ул куз алды- на баш'каса килтергэнгэ курэ, Мечиктыц кетелмэгэн ту- па?лыры уны рэнйетте Ьэм 'кур'кыуга Ьалды.

Варя был тупазльгктыц о ср атаы тугеллеген беренсе мэртэбэ Ьиззе, о^айлы квндэр Ьэм тендэр буйы кеткэн ке­ шем, бэлки, Мечик та тугелдер, тип, беренсе мэртэбэ уй- ланды, лэкин уныц Мечиктан б а ш та бер кеме лэ юн ине.

Быны шунда ун куцеленэн танырра уныц батырлыгы етмзне: о^айлы кендэр Ьэм тендэр буйы уйлап, газапла- нып, лэззэтлэнеп йэшэгэн нэмэне куцеленэн алып ташлауы Ьэм унда Ьис ни менэн дэ тултырылмай торган, 'капыл тыу- FaH бушлы'кты тойоу ецел тугел ине. Ул узен, гуйэ бер §э щ китерлек нэмэ булмаган, гуйэ бетэ нэмэ Фроловтыц уцышЬыз улеме артаЬында гына килеп сы'К'кан, гуйэ бетэ- Ье лэ Ьэйбэт барып бетэсэк, тип уйларга мэжбур итте, лэ­ кин шуныц менэн бергэ ул иртэнэн бирле Мечиктыц уны упкэлэтеуе, yFa уденец хыялдары, мехэббэте менэн килгэн- дэ, уныц упкэлэтергэ ханы к у к л ы г ы тураЬында гына уй­ ланы.

Бетэ кенде ул Мечикты курергэ Ьэм уныц менэн Ьейлэ- шергэ телэп, газапланып уткэрзе, лэкин бер мэртэбэ лэ тирэ-ягына эйлэнеп тарам аны , хатта кендезге ял ва'кы- тында ла уныц янына барманы. «Ницэ мин уныц артынан йэш н ъц шикелле сабып йерергэ тейеш? — тип уйланы ул. — Эгэр ысынлап та ул, узе эйткэнсэ, мине ярата икэн, У3е башлап килЬен, бер Ьуз эйтмэм, тиргэмэм. Эгэр инде килмэй икэн, барыбер — узем генэ 'калам... бер нэмэ лэ булмад».

Тау Ьыртына менгэс, Ьу'кма'к кицэйеп китте, Варя яны­ на Чиж узенец аты менэн килеп урынлашты. Кисэ ул уны тота алманы, лэкин ул бындай эштэрзэ вметен югалтмай торган уз Ьузле кеше ине. Варя уныц аягына тагылыуын Ьиззе, ул Варяныц 'колагына ниндэйзер оятЬыз Ьуззэр бы- шылдай, лэкин уз уйына сумган Варя уныц Ьуззэрен тыц- ламай ине.

— Иэ, Ьез ни эйтэЬегез, э? — тип, Чиж ньгкышыуын белде (ул таты н-тш з енесенэн булган кешелэрзец бетэЬе менэн дэ, уларзыц йэштэренэ, хэлдэренэ Ьэм yFa булран 106
Закрыть