Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 105.

'Кайдалыр Баклановтьщ малайдардыкы Ьымак явдыра- уьгк тауышы ишетелде: — Иы-йынырра-а!..

Ш ул вакыт тш уа к л ы к араЬынан Мишканьщ ялбыр башы куренде. Ул, акыллы, караЬы у йэшкелт куддэре ме- нэн кешелэргэ карал, экрен генэ кешнэп ебэрде.

— Их!.. — тигэнен Ьидмэй дэ калды Морозка.

— Якш ы айрыр...

— Уньщ есен йэнец дэ йэл т у г е л !— Морозка, шатла- нып, айрырдыц муйынынан Ьейеп куйды.

Гончаренко 'кара бедрэ Ьакалы араЬынан Ьиделер-Ьи- делмэд йылмайып: — Иэнецде тегендэ-бында таш лама — кэрэге булыр...— тине. — Минец эле атты эсерэЬе бар, Ьин бара тор. — Ьэм ул эре адымдары менэн деп-деп бадып аты янына китте.

Морозка, шундай р э ж э п кешегэ элегерэк ни ©сен h f t h - бар итмэгэнлеген уйлай-уйлай, унын, артынан тары кыдык- Ьынып карап калды.

Ьуцынан, взводтар теделгэн сакта, ул уде лэ Ьидмэд- тэн Гончаренко янына барып бадты Ьэм, Хаунихедзара ба­ рып еткэнсе, бетэ юл буйынса унан айырылманы.

К убрак взводына теркэлгэн Варя, Сташинский Ьэм Х ар ­ ченко, агка атланып, отрядтыц койроронда тиерлек барды. Одон сынйырдай Ьудылган отряд тау бегелдэрендэ бетен килеш куренэ: алда — бер ад кемрэйэ тешкэн Левинсон, уныц артынан, уде лэ Ьидмэйенсэ кэудэЬен yFa окшатып, Бакланов бара.

Варя кайдалыр уденец артында Мечиктыц барлыгын Ьаман Ьидеп килэ, уныц куцелендэ Мечикка булган Ьэр вакыттары дур, йылы тойроларын ситкэ этэреп, кисэге хы- ланыштары есен упкэ Ьаклана ине.

Варя, Мечик госпиталдэн киткэндэн Ьуц, уны бер минут иденэн сьщарманы, яцынан осрашыу тураЬындары уй ме­ нэн генэ йэшэне. Был осрашыу менэн уныц берэугэ лэ Ьей- лэргэ ярамай торран иц йэшерен, иц йылы, шуныц менэн бергэ куцелде тштьгклап торран йэнле, тэбири хыялдары бэйлэнгэйне. Мечикты ул шагрин кулдэген кейгэн килеш, матур, зифа буйы, акЬыл сэсе менэн, бер ад кыйыуЬыд киэ- фэттэ урман буйына килеп сырыр Ьымак куд алдына кил- терэ, уныц тын алыуын Ьидгэндэй, йомшак, бедрэ сэстэ- рен Ьыйпарандай Ьэм надлы мехэббэт Ьуддэрен ишеткэн- дэй була. Ул ике аралары ацлашылмаударды иденэ тешер- мэдкэ тырыша Ьэм улар бутэн кабатланмад кеуек тойола. ТСыдкаЬы, Мечик менэн буласак менэсэбэтте ул бер ка- сан да булмаганса, лэкин уде есен куцелле хэл итеп куд алдына килтерэ Ьэм ысынлап та булыуы мемкин булган, 105
Закрыть