Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 104.

ике ятска тартып айыр?ы. Ьурышыусылар, ни булганын ацламайынса, яцынан бер-береЬенэ ташланды, лэкин был юлы уларга элеге кеше ftojpOFO менэн шундай килтереп Ьутоы: Морозка, кэклегеп, арчкаЬы менэн атасна барып бэрелде, э егет ер?э ягкан атасна элэгеп, 'кулдарын Ьел- тэй-Ьелтэй, шапылдап hbiyFa барып теште.

— 'Кулыцды бир, булышайым... — тине Гончаренко колмэй генэ. — Нимэ уйлап тап'кандар бит!

Морозка, едте еуешлэнгэн Ьэм мицрэулэнгэн егеткэ яцынан ташланырра телэп: — Ни тип ул 'кэбэхэт... бындай хэшэрэттэр§е... ултереу ?э а?! — тип 'кыстшрзы. Э тегеЬе, бер н у л и менэн Гонча- ренкора тотоноп, тик yFa Fbma чкарап, икенсе тсулы менэн кукрэгенэ hyFa-hyFa: — Ю'к, Ьин шуны эйт, юте, Ьин шуны эйт, тимэк, уныц бетэ кешегэ, эгэр телэй икэн тибергэ ханы бармы, юн- мы?.. — тип илар сиккэ етеп чкабатланы. Унан, хальгк йы- йылганды кургэс, сэсэй я?ып тшетсырып ебэрзе: — Уныц 'катыны, уныц ткатыны шулай булганга мин рэйеплеме ни, мин рэйеплеме ни...

Гончаренко, талаштан, бигерэк тэ Морозканыц я^мышы есен тсуртшп (эгэр был турала Левинсон ишетЬэ), сыйыл- даусы егетте ташланы ла, Морозканыц 'кулынан элэктереп, ситкэ алып китте.

— Эй?э, эй^э, киттек. Ьине, эттэн тыуган нэмэне, от- рядтан тшуып ебэрер^эр... — тип удал Ьейлэнэ ине ул на- рышып матапгкан Морозкага.

Ахырда, Морозка, был кесле Ьэм 'каты холотсло кеше- нец ысынлап та yFa яхш ы лы х телэгэнен ацлап, 'карыш- май башланы.

Метелица взводындагы зэцгэр кудле немец улар ткар- шыЬына йугереп килеп: — Нимэ, нимэ бар унда? — тип Ьораны.

— Айыу тоттолар, — тине Гончаренко тыные тшна.

— Айыу-у?.. — Немец куддэрен а'кайтты Ьэм, бер а? ба- дып торгандан Ьуц, тагы бер айыу тоторга телэгэндэй, 'ка­ пыл шэп итеп йугереп китте.

Морозка Гончаренкога беренсе мэртэбэ 'кы?ы'кЬынып 'караны Ьэм йылмайды. Гончаренко бик та?а булганга, ул, нисектер 'кэнэгэтлэнеп: — Та^а л а Ьуц Ьин, холера, — тине.

— Ницэ типтец Ьин yFa? — тине Гончаренко.

Морозка яцынан нъца башланы: — Ницэ типмэдкэ... Ундай хэшэрэттэргэ!.. Уны эле...

Гончаренко уны тыныеландырырга телэне.

— Ну-ну, тимэк, тейешлегэ?.. Ну-ну...

104
Закрыть