Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 103.

сы н икэн валлаЬи... Варьканы, Варьканы эйтэм... Е? Ьи- Зергэ тигэндэ минем танау, туган, ай-яй!..

Морозка, башын кутэреп, тупа? итеп Ьораны: — Нимэ?.. Ниндэй е??

— "Катындар^ы эйтэм. ТСатындар^ы мин бик ят^шы бе­ лом, — тине ул, удайЬы^лана биреп. — Элегэ бер ни §э ютс ю б ы н , бер ни §э, шулай ?а, туган, мине алдай алма?Ьыд — кук, тугаи, алдай алма?Ьыд... Варька yFa ку??эрен майлан- дыра ла майландыра.

Морозка Ьуззед Мечик тураЬында барганын адлап Ьэм у?енед белмэмешкэ Ьалышырга тейеш икэнен онотоп, бур- теп, 'кызара-'кы^ара Ьораны: — Э ул ни эшлэй?

Егет ниндэйдер яЬалма шикле тауыш менэн яуапланы: — Э ул ни эшлэй тиЬедме? Ул бер нэмэ лэ эшлэмэй...— ЭйтерЬед, ул Ьейлэгэн Ьуз^ед асылда эЬэмиэте к у к , т и к был yFa М орозка алдындагы элекке генаЬтарын 'каплар есен генэ к э р э к ине.

— Ярар, шайтан алЬын у??эрен, минед ни эшем бар унда!.. — тине Морозка дорфа. — Бэлки, Ьин дэ уныд ме­ нэн йо'клаганЬыддыр эле — мин 'кайман белэйем, — тип, ерэнеп Ьэм эрнеп е?тэп 'куй^ы.

— Бына Ьидэ кэрэк булЬа!.. Мин бит...

Морозка тсапыл ярЬып, 'кыстшрып ебэр?е: — Ыс'кын бынан, ыс'кын инэддед арт ярына!.. Ьинед Ьи^герлегед ни бысагыма мидэ? Ыс'кын, ти^эр Ьидэ!.. — Ьэм жапыл ул егеттед арт ягына бик жаты килтереп типте.

Мишка уныд ки?кен хэрэкэтенэн еркеп китеп, бер ситкэ тайпылды Ьэм, богелгэн арт аяжтары менэн hbiyFa кереп, кешелэргэ жарай жолажтарын жарпайтты ла тымып жалды.

Егет, гэжэплэнеп Ьэм асыуланып: — Ах, жэбэх... — тине Ьэм, Ьу^ен эйтеп бетормэйенсэ, Морозкара ташланды.

Улар, бурЬьгктар шикелле, бер-береЬенэ йэбеште. М иш ­ ка жапыл боролдо ла важ-важ юртып улар янынан китеп бар^ы.

Морозка flojpoFo менэн егеттед жабыргаЬын тейэ Ьэм егет уны тотжанга, Ьэйбэтлэп кирелеп Ьугырга момкин бул- маганга асыуланып: — Мин Ьидэ, йыртьгк морон, сослогоддо курЬэтер- мен!.. — тип екерзе. — Мин Ьидэ...

Улар е?тендэ кемдеддер гэжэплэнеп жысжырган тауы- шы ишетелде: — Ай-яй, малай^ар! Бына ни эшлэй^эр бит...

Улар араЬына ?ур, жармауыстай быуынлы ике жул ты ­ ныс жына килеп кер?е Ьэм, икеЬен дэ ягаларынан тотоп, 103
Закрыть