Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 102.

сонды FbiHa ал... "Кулында власть, Ьэр кем алдыида ихти- рамлы, ни телэЬэ, шуны эшлэй... Улай йэшэргэ була». Ул Левинсондьщ Ьалкын тейгэн кабырраЬы Ьыдларанын, Фро- ловтыд улеме есен унын, яуаплы икэнен, унын, башына хате куйылранын Ьэм ул баштыд ид элек еделеуе ихтимал икэ­ нен иденэ лэ килтермэдтэн, донъяла шундай сэлэмэт, шун­ дай тыные Ьэм бетэ яктан да тэьмин ителгэн кешелэрдед йэшэгэнлеге, э уденед тормошта бетенлэй бэхетЬед булыуы тураЬында уйланы.

ТСыдыу июль кендэренед береЬендэ ул госпиталдэн кай- тып барранда, бедрэ Ьакаллы бесэнселэр уныд ат едтон- дэ кавалеристарса одта ултырыуына Ьокланып карал 'кал- ран сакта, тэу тапкыр уныд башында яралиан буталсык, бэйлэнсек уйдар хэдер инде бетэ разаплы кыркыулырын- да асыкланды. Мечик менэн тиргэшкэидэн Ьуд, кыйшайран сумэлэ едтендэ етемЬерэп ултырран ядрыд карранан баш ­ к а бер нэмэ лэ куренмэгэи буш бадыудан барран сак та ла ул тап бына ошо х ак т а уйланрайны. Морозка уден элекке тормошонда ла алданиан кеше итеп тойдо, тирэ-якта ял- FaH менэн алдашыуды F b m a курде. Уныд бишектэн ук баш- ланган был тормошо, эш араЬында ауыр, мэрэнэЬед тип- тереудэре, туккэн тире Ьэм каны, хатта «рэмЬед» шаярыу- дары — былар береЬе лэ ш атлык тугел, э бер кем тарафы- нан да баЬаланмаран Ьэм баЬаланм аясак кара эш, катор­ га хедмэте булыуына инде ул шиклэнмэй ине.

Ул уде лэ адламаган куделЬед, кэрЬед, карттарра хас мыж ы к асыу менэн уденэ инде егерме ете йэш булыуы, ядыса йэшэр есен уткэн румеренед бер минутын да кире кайтарырра мемкин тугеллеге, килэсэктэ лэ бер генэ якшы нэмэнед дэ куренмэуе Ьэм, бик ихтимал, одакламай Фролов шикелле, бер кемгэ лэ кэрэге булмаган хэлдэ, Ьис тэ кыд- раныу тыудырмайынса пулянан Ьэлэк буласагы тураЬын­ да уйланды. Морозкара хэдер шулай тойолдо: ул бетэ Fy- мере буйы тура, асы к Ьэм дере? юлга, Левинсон, Б а к л а ­ нов, Д убов кеуек кешелэр барран юлга (хатта хэдер Ефим­ ка ла шул юлдан бара кеуек ине) бадырра тырышты, лэкин быра Ьэр с а к кемдер камасауланы . Был дошмандыд уныд удендэ ултырыуын бер касан да башына килтерэ алмаран- лы ктан, баш ка кешелэрдед эшэкелеге, ид эуэл Мечик ши­ келле кешелэрдед этлеге аркаЬында рына разап сигэм, тип уйлау yFa разаплы инна тугел, йыуаныелы ла ине.

Аш тан Ьуд шишмэлэ айгырын эсергэн сакта, Морозка эргэЬенэ касандыр уныд калай керешкэЬен урларан бедрэ сэсле теге уткер егет килде Ьэм, серле киэфэт менэн, куд­ дэрен йомролай-йомролай, ашыгып мырырланды: — Хэдер бер нэмэ эйтЬэм, й ы р ы л ы п китэЬед... Сукын- 102
Закрыть