Фадеев А.А. Ҡыйралыш. Тәрж. Раил Байбулатов. - Өфө, 1987. - 176 бит. Страница 101.

улэнле тайга эсенэ барып инде. Т арзакай мегезле, сал Ьа- каллы боландар йенен алмаштырган мал. Ьалкы н шишмэ- лэр селтерэп aF a , япрак те£ле Ьаргайган саф ысык кене буйы йылтырай. Э йырткыс януарзар тацдан у к бета гэй- рэттаре менан ярЬый-ярЬый укерэ. К©3 иркена бирелеп барган алтын тайгала ниндэй^ер меЬабэт, мэцге йашэй торган йэн эйэЬенец барлыгы Ьи^елган кеуек.

Морозка менэн Варя араЬыныц бо?олоуын беренсе Ьиз- гэн кеше ординарец Ефимка булды. Ул тешке ялга туктар алдынан К убрак янына: «"Койрокто йыйнай тешергэ кэ­ рэк, юлда улай-былай е?еп куйм аЬ ы ндар»,— тиган бойо- рок менан ебэрелгайне.

Ефимка ат едтендэ нык Ьузылган колонна буйлап кес- хэл менан к ой р ок к а утте, сэнскеле aFacTapFa элэктереп, салбарын йыртып бетерзе Ьэм Кубрак менан тиргэште: взводный уиа кеше койрого есен борсолма^ка, а иц якшы- Ьы, уценен «кутырлы танауын» Ьакларга кэцэш бирзе. Ш ул арала Ефимка Варя менэн Морозканыц бер-береЬенэн алы? барганлыктарын Ьэм киса лэ бергэ булмаганлыктарын Ьи- Зеп алды.

Кире кайтканда, ул, Морозка менэн тигезлэнгэс: — Т^арап торам-торам да, Ьин ницэлер катыныцдан ка- саИыц кеуек. Нимэ етмай Ьуц Ьезгэ? — тине.

Морозка, уныц коро, Ьытык йезенэ бер аз уцайЬьшла- нып Ьэм асыуланып теклап, яуапланы: — Нимэ етмай тиЬецме? БетэЬе лэ етэ. Ташланым мин уны...

— Ташла-аныц!.. — Ефимка, каш тарын йыйырып, бер нисэ минут ЬузЬез гена кайзалыр ситкэ карал торзо, гуйэ, ул Морозка менэн Варя араЬында элек тэ ньгк раилэ бэй- ланеше булмаганга, Морозканыц был Ьузе хазер дередлек- кэ тура киламе, тип уйланды.

— Ни эшлэйЬец бит — була торган хэл, — тине ул, ахыр сиктэ. — Нагни кемдец бахете нисек бит, тигэн Ьу- Зем... Эйза, байтал!.. — Ул атына каты итеп Ьызырзы, Ьэм Морозка уны будтау кулдэгенэ карап, куззэре менэн 03а- тып калды , уныц Левинсонга нималер Ьейлэгэнен, унан уныц менэн йэнэша киткэнен курзе.

Морозка ниндайзер еметЬезлек менэн урЬэлэнеп, ак- тык кесе менэн арнеп: «Их, тормош... донъяЬын ормош!..»— тип уйлап алды, Ьэм узенец яцгызлыгынан, колонна буй­ лап Ефимка шикелле гэмЬез йерей алмауынан, уныц ши- келле, куршеЬе менан иркенлоп Ьейлэша алмауынан yFa бик куцелЬез булып китте. «Уларга рахат, барыузарын гы­ на белалар, баш ка бер кайгылары юк, — тип уйланы ул, кенлашеп. — 0 ысынлап та, ницэ кейЬендэр улар? Левин- 101
Закрыть